Ngoài ra, trang web của hainan airlines trong giá trị trực tuyến, dựa trên cấp bậc của hành khách và cấp độ thành viên của ghế ưu tiên phân bổ. Cũng có thể không chọn được chỗ ngồi nếu một hành khách đã chọn hết chỗ ngồi hoặc hạng mục.

giải pháp

Đối với những hành khách không thể chọn chỗ ngồi, đề nghị liên hệ với khách hàng khách hàng của hainan airlines một cách kịp thời, truy vấn cho dù có chỗ ngồi khác để lựa chọn. Bạn cũng có thể xem xét việc đặt trước vé hoặc nâng cấp để có sự lựa chọn chỗ ngồi tốt hơn.

By awei